3 article(s) from Wang, Ying

Atomic force acoustic microscopy reveals the influence of substrate stiffness and topography on cell behavior

 • Yan Liu,
 • Li Li,
 • Xing Chen,
 • Ying Wang,
 • Meng-Nan Liu,
 • Jin Yan,
 • Liang Cao,
 • Lu Wang and
 • Zuo-Bin Wang

Beilstein J. Nanotechnol. 2019, 10, 2329–2337, doi:10.3762/bjnano.10.223

Graphical Abstract
PDF
Album
Supp Info
Full Research Paper
Published 26 Nov 2019

Electrostatic force spectroscopy revealing the degree of reduction of individual graphene oxide sheets

 • Yue Shen,
 • Ying Wang,
 • Yuan Zhou,
 • Chunxi Hai,
 • Jun Hu and
 • Yi Zhang

Beilstein J. Nanotechnol. 2018, 9, 1146–1155, doi:10.3762/bjnano.9.106

Graphical Abstract
PDF
Album
Full Research Paper
Published 11 Apr 2018

Nanoscale mapping of dielectric properties based on surface adhesion force measurements

 • Ying Wang,
 • Yue Shen,
 • Xingya Wang,
 • Zhiwei Shen,
 • Bin Li,
 • Jun Hu and
 • Yi Zhang

Beilstein J. Nanotechnol. 2018, 9, 900–906, doi:10.3762/bjnano.9.84

Graphical Abstract
PDF
Album
Supp Info
Full Research Paper
Published 16 Mar 2018
 
Other Beilstein-Institut Open Science Activities