1 article(s) from Diachkov, Mikhail V

In water multicomponent synthesis of low-molecular-mass 4,7-dihydrotetrazolo[1,5-a]pyrimidines

  • Irina G. Tkachenko,
  • Sergey A. Komykhov,
  • Vladimir I. Musatov,
  • Svitlana V. Shishkina,
  • Viktoriya V. Dyakonenko,
  • Vladimir N. Shvets,
  • Mikhail V. Diachkov,
  • Valentyn A. Chebanov and
  • Sergey M. Desenko

Beilstein J. Org. Chem. 2019, 15, 2390–2397, doi:10.3762/bjoc.15.231

Graphical Abstract
PDF
Album
Supp Info
Full Research Paper
Published 08 Oct 2019
 
Other Beilstein-Institut Open Science Activities