1 article(s) from Dyakonenko, Victoriya V

Doebner-type pyrazolopyridine carboxylic acids in an Ugi four-component reaction

 • Maryna V. Murlykina,
 • Oleksandr V. Kolomiets,
 • Maryna M. Kornet,
 • Yana I. Sakhno,
 • Sergey M. Desenko,
 • Victoriya V. Dyakonenko,
 • Svetlana V. Shishkina,
 • Oleksandr A. Brazhko,
 • Vladimir I. Musatov,
 • Alexander V. Tsygankov,
 • Erik V. Van der Eycken and
 • Valentyn A. Chebanov

Beilstein J. Org. Chem. 2019, 15, 1281–1288, doi:10.3762/bjoc.15.126

Graphical Abstract
PDF
Album
Supp Info
Full Research Paper
Published 12 Jun 2019
 
Other Beilstein-Institut Open Science Activities