1 article(s) from Fakhrutdinov, Artem N

One-pot synthesis of substituted pyrrolo[3,4-b]pyridine-4,5-diones based on the reaction of N-(1-(4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-2H-pyran-3-yl)-2-oxo-2-arylethyl)acetamide with amines

 1. Valeriya G. Melekhina,
 2. Andrey N. Komogortsev,
 3. Boris V. Lichitsky,
 4. Vitaly S. Mityanov,
 5. Artem N. Fakhrutdinov,
 6. Arkady A. Dudinov,
 7. Vasily A. Migulin,
 8. Yulia V. Nelyubina,
 9. Elizaveta K. Melnikova and
 10. Michail M. Krayushkin
 • Letter
 • Published 25 Nov 2019

 • PDF

 • Supp. Info

Beilstein J. Org. Chem. 2019, 15, 2840–2846, doi:10.3762/bjoc.15.277

Other Beilstein-Institut Open Science Activities

Keep Informed

RSS Feed

Subscribe to our Latest Articles RSS Feed.

Subscribe

Follow the Beilstein-Institut

LinkedIn

Twitter: @BeilsteinInst