2 article(s) from Li, Bin

Nanoscale mapping of dielectric properties based on surface adhesion force measurements

 • Ying Wang,
 • Yue Shen,
 • Xingya Wang,
 • Zhiwei Shen,
 • Bin Li,
 • Jun Hu and
 • Yi Zhang

Beilstein J. Nanotechnol. 2018, 9, 900–906, doi:10.3762/bjnano.9.84

Graphical Abstract
PDF
Album
Supp Info
Full Research Paper
Published 16 Mar 2018

Perfusion double-channel micropipette probes for oxygen flux mapping with single-cell resolution

 • Yang Gao,
 • Bin Li,
 • Riju Singhal,
 • Adam Fontecchio,
 • Ben Pelleg,
 • Zulfiya Orynbayeva,
 • Yury Gogotsi and
 • Gary Friedman

Beilstein J. Nanotechnol. 2018, 9, 850–860, doi:10.3762/bjnano.9.79

Graphical Abstract
PDF
Album
Supp Info
Full Research Paper
Published 09 Mar 2018
 
Other Beilstein-Institut Open Science Activities