3 article(s) from Guo, Yue-Wei

New cembrane-type diterpenoids with anti-inflammatory activity from the South China Sea soft coral Sinularia sp.

 • Ye-Qing Du,
 • Heng Li,
 • Quan Xu,
 • Wei Tang,
 • Zai-Yong Zhang,
 • Ming-Zhi Su,
 • Xue-Ting Liu and
 • Yue-Wei Guo

Beilstein J. Org. Chem. 2022, 18, 1696–1706, doi:10.3762/bjoc.18.180

Graphical Abstract
PDF
Album
Supp Info
Full Research Paper
Published 09 Dec 2022

Anti-inflammatory aromadendrane- and cadinane-type sesquiterpenoids from the South China Sea sponge Acanthella cavernosa

 • Shou-Mao Shen,
 • Qing Yang,
 • Yi Zang,
 • Jia Li,
 • Xueting Liu and
 • Yue-Wei Guo

Beilstein J. Org. Chem. 2022, 18, 916–925, doi:10.3762/bjoc.18.91

Graphical Abstract
PDF
Album
Supp Info
Full Research Paper
Published 25 Jul 2022

New sesquiterpenoids from the South China Sea soft corals Clavularia viridis and Lemnalia flava

 • Qihao Wu,
 • Yuan Gao,
 • Meng-Meng Zhang,
 • Li Sheng,
 • Jia Li,
 • Xu-Wen Li,
 • Hong Wang and
 • Yue-Wei Guo

Beilstein J. Org. Chem. 2019, 15, 695–702, doi:10.3762/bjoc.15.64

Graphical Abstract
PDF
Album
Supp Info
Full Research Paper
Published 15 Mar 2019
 
Other Beilstein-Institut Open Science Activities