4 article(s) from Wang, Qian

Characterization of a new fusicoccane-type diterpene synthase and an associated P450 enzyme

 • Jia-Hua Huang,
 • Jian-Ming Lv,
 • Liang-Yan Xiao,
 • Qian Xu,
 • Fu-Long Lin,
 • Gao-Qian Wang,
 • Guo-Dong Chen,
 • Sheng-Ying Qin,
 • Dan Hu and
 • Hao Gao

Beilstein J. Org. Chem. 2022, 18, 1396–1402, doi:10.3762/bjoc.18.144

Graphical Abstract
PDF
Album
Supp Info
Full Research Paper
Published 05 Oct 2022

Visible-light-mediated copper photocatalysis for organic syntheses

 • Yajing Zhang,
 • Qian Wang,
 • Zongsheng Yan,
 • Donglai Ma and
 • Yuguang Zheng

Beilstein J. Org. Chem. 2021, 17, 2520–2542, doi:10.3762/bjoc.17.169

Graphical Abstract
PDF
Album
Review
Published 12 Oct 2021

Charge-transfer interaction mediated organogels from 18β-glycyrrhetinic acid appended pyrene

 • Jun Hu,
 • Jindan Wu,
 • Qian Wang and
 • Yong Ju

Beilstein J. Org. Chem. 2013, 9, 2877–2885, doi:10.3762/bjoc.9.324

Graphical Abstract
PDF
Album
Supp Info
Full Research Paper
Published 16 Dec 2013

Supramolecular FRET photocyclodimerization of anthracenecarboxylate with naphthalene-capped γ-cyclodextrin

 • Qian Wang,
 • Cheng Yang,
 • Gaku Fukuhara,
 • Tadashi Mori,
 • Yu Liu and
 • Yoshihisa Inoue

Beilstein J. Org. Chem. 2011, 7, 290–297, doi:10.3762/bjoc.7.38

Graphical Abstract
PDF
Album
Supp Info
Full Research Paper
Published 07 Mar 2011
 
Other Beilstein-Institut Open Science Activities