4 article(s) from Wang, Hua

Thiophene/selenophene-based S-shaped double helicenes: regioselective synthesis and structures

 1. Mengjie Wang,
 2. Lanping Dang,
 3. Wan Xu,
 4. Zhiying Ma,
 5. Liuliu Shao,
 6. Guangxia Wang,
 7. Chunli Li and
 8. Hua Wang
 • Letter
 • Published 08 Jul 2022

 • PDF

 • Supp. Info
Graphical Abstract

Beilstein J. Org. Chem. 2022, 18, 809–817, doi:10.3762/bjoc.18.81

Organocatalytic asymmetric Henry reaction of 1H-pyrrole-2,3-diones with bifunctional amine-thiourea catalysts bearing multiple hydrogen-bond donors

 1. Ming-Liang Zhang,
 2. Deng-Feng Yue,
 3. Zhen-Hua Wang,
 4. Yuan Luo,
 5. Xiao-Ying Xu,
 6. Xiao-Mei Zhang and
 7. Wei-Cheng Yuan
 • Full Research Paper
 • Published 16 Feb 2016
Graphical Abstract

Beilstein J. Org. Chem. 2016, 12, 295–300, doi:10.3762/bjoc.12.31

Ring-opening reaction of 2,5-dioctyldithieno[2,3-b:3',2'-d]thiophene in the presence of aryllithium reagents

 1. Hao Zhong,
 2. Jianwu Shi,
 3. Jianxun Kang,
 4. Shaomin Wang,
 5. Xinming Liu and
 6. Hua Wang
 • Full Research Paper
 • Published 19 Apr 2013

 • PDF

 • Supp. Info
Graphical Abstract

Beilstein J. Org. Chem. 2013, 9, 767–774, doi:10.3762/bjoc.9.87

 • Full Research Paper
 • Published 13 Oct 2009
Graphical Abstract

Beilstein J. Org. Chem. 2009, 5, No. 55, doi:10.3762/bjoc.5.55

Other Beilstein-Institut Open Science Activities

Keep Informed

RSS Feed

Subscribe to our Latest Articles RSS Feed.

Subscribe

Follow the Beilstein-Institut

LinkedIn

Twitter: @BeilsteinInst